Kertész kezek beszámoló 2020_ősz.pdf

static/files/Zaro_dolgozat_1_Bozoky_Mihaly_Altalanos_Iskola.pdf

Iskolakerti tevékenységek a nevelési programban

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei eljárásai

 

NAT 2020 Fejlesztési területek – nevelési célok

Intézményi pedagógiai alapelvek, értékek, célok

Iskolakerti tevékenységre épülő feladatok

Eredményességi kritériumok

 

Digitális kultúra 1.-4. évfolyam: Információszerzés az e-világban

         Alkalmazói készségek fejlesztése

         Böngészőprogram alapfunkcióinak ismerete

         Egyszerű kulcsszavas keresés alkalmazása

         Példák, tapasztalatok elemzése a hamis információkkal, azok felismerésével kapcsolatban

         Véleményalkotás a keresés eredményének hitelességével kapcsolatban

 

 

 

Médiatudatosságra nevelés : a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása.

A tanulás tanítása:  a pedagógusnak meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások

Fejlesztendő kompetencia területek: Digitális kompetencia területén-
Önálló információkeresés interneten (előadások készítése, újságszerkesztés). Vállatuk, hogy tanóráinon minél nagyobb arányában alkalmzunk IKT eszközöket a digitális kompetencia fejlesztés céljából.

Élet közeli tanulási környezet kialakítása.Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit. A tanuló ismeri, tiszteli, óvja, ápolja a természet, a környezet értékeit.

Madarak a kertben, téli madáretetés szabályai: megfelelő keresőszavak használata, tartalmi és képi keresés különbségei, hiteles oldalak megkülönböztetése blogoktól, nem megbízható oldalaktól, honlap menüpontjainak értelmezése a www.mme.hu oldalon keresztül– hol milyen információt találunk, téli madáretetésről adatok keresése a honlapon, belső kereső használata, Madártávlat magazin megkeresése az oldalon, ismerkedés a digitális magazinokkal. A talált információk alapján téli madáretetés a kertben.

Tanulmányi: új taneszköz felfedezése, információszerzés olvasással, általános műveltség kiszélesedése – digitális magazin, digitális világ ill. kereső motor fogalma, tantárgyi ismeretek bővülése,

Szocializációs: ökoszisztéma és benne az ember helyének, ember-állat kapcsolat ismerete, csapatmunka szervezés,

 

 

Digitális kultúra 1.-4. évfolyam: Alkotás digitális eszközökkel

-Alkalmazói készségek alapozása és fejlesztése.

-Egy adott szoftver funkcióinak és lehetőségeinek értelmezése.

-Képes dokumentum módosítási lehetőségeinek ismerete és alkalmazása.

-Az elkészített produktum mentésének és megnyitásának ismerete.

 

 

 

 

 

 

Médiatudatosságra nevelés : a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása.

A tanulás tanítása:  a pedagógusnak meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások

Fejlesztendő kompetencia területek: Digitális kompetencia területén-
Önálló információkeresés interneten (előadások készítése, újságszerkesztés). Vállatuk, hogy tanóráinon minél nagyobb arányában alkalmzunk IKT eszközöket a digitális kompetencia fejlesztés céljából.

Élet közeli tanulási környezet kialakítása.

A tanulótiszteli, óvja, ápolja nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket.

Tanórán kívül célunk minél szélesebb körű szabadidős tevékenységek megszervezése: hagyományok ápolása, képzőművészeti szakkör, néptánc, népi játékok, kézműves szakkör .

Vetési öröknaptár készítése a www.canva.com ingyenes online tervező segítségével a tavaszi vetés tervezés alkalmából: regisztráció a programban, naptár tartalmának előzetes rögzítése: mikor mit vetünk, milyen munkák vannak a kertben, milyen környezetvédelmi jeles napok vannak az évben, egy esztétikus sablon kiválasztása és az adatok bevitele, betűtípusok, színek megválasztása, képek beillesztés, a dokumentum mentése

Tanulmányi: új taneszköz felfedezése, információszerzés olvasással, általános műveltség kiszélesedése – applikáció, szoftver és digitális világ fogalma, tantárgyi ismeretek bővülése: növények életciklusa, időben és évszakokban való tájékozódás

Szocializációs: közös munka, információrendezés, nemzeti kultúrkör, népszokások megismerése, identitás és a környezeti változások összefüggései a népszokások, kertészkedés tükrében

Nyelvtan, helyesírás és szövegalkotás, 3.-4. évfolyam,

 

-Élőlények, tárgyak, gondolati dolgok neve,

 

-Tulajdonságokat kifejező szavak

 

- Mennyiségeket kifejező szavak, Cselekvés, történés a múltban, jelenben, jövőben

Társismeret: A társismeret jelenti egymás megértésének szintjét, az egymással kapcsolatos véleményeket, érzéseket, elvárásokat. Egymásra figyelés fejlesztése

Fejlesztendő kompetencia területek: Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia területén: Egyéni tervkészítés, megméretés, kockázat felvállalása (versenyek).

Képességfejlesztés tanórák alatt: ·  differenciált feladatok adása, differenciált házi feladat

·  az önálló tanulás módszereinek elsajátíttatása, fejlesztése, melynek során a gyermek megtanul önállóan tanulni, gondolkodni, véleményt alkotni, kreativitását kibontakoztatni ·  segédeszközök használatának megtanítása / gyűjtőmunka, kutatómunka, ·  kiscsoportos tanulásnál csoport szervezésével, csoport irányítása

Az iskolakertben történtek szóbeli elmondása adott szófajokkal: dupla óra szükséges a feladathoz, az első órán valamilyen kerti tevékenységet végeznek a gyerekek 4 csoportba osztva – a csoportok nevei titkosak: egy főnév, egy melléknév, egy számnév, egy ige csoportba. A második órán be kell számolniuk társaiknak arról, hogy mivel foglalkoztak de csak olyan szófajú szavakat használhatnak, amilyen csoportban vannak. Ha valamelyik másik csoport kitalálta, hogy miről beszélnek társaik (természetesen figyelnek egymásra, így tudhatják is, hogy mit csinált a másik csoport) akkor elmondják, hogy milyen szófaj a neve a mesélő csapatnak és vissza is kell mondaniuk a történetet, de immáron az ő saját szófajukkal.

Tanulmányi: szókincsbővítés, nyelvi kompetencia a nyelvvel való játszás által, nyelvi kreativitás fejlődése, a jelentés szófaji sajátosságainak megtapasztalása, megfigyelőképesség és koncentráció, mint tanulási technika, értő hallás, megszerzett információ feldolgozása és újra formázása

Szocializációs: egymásra figyelés, együttműködés, a közös játék felszabadító érzése, nyelvi kompetenciában való magabiztosság érzése

Technika és tervezés: Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés, Vizuális kultúra: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények, 1.-2. évfolyam

-        A kreativitás erősítése

-        Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése

-        Tapasztalás támogatása munkatevékenységek útján

-        Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése

-        Önálló ismeretszerzés támogatása

A tanulás tanítása:  a pedagógusnak meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások

Szagoltató társas készítése őszi betakarításkor: a kertben megismert, betakarított és leszárított fűszer-és gyógynövényekből kézzel varrt anyag tasakokba töltés( pl: menta, rózsa, levendula, bodzavirág, kakukkfű), ezen növények rajzos/festett ábrázolása kis kártyákon, laminálás, megbeszélés, hogy mire használhatóak ezek a növények: felhasználási területük lerajzolása, közösen vagy egy-egy területet egy-egy gyermek választ, a rajzok óriás képpé ragasztása

Tanulmányi: finommotorika, érzékszervek használata az ismeretszerzésben, asszociációs készség, képi megjelenítés, esztétikai érzés fejlesztése, fogalmi kombinációs készség, kreativitás

Szocializációs: munka gyümölcsének élvezete a betakarítással, együttműködés, munkamegosztás, produktum létrehozásának önbizalma

Biológia, Az élővilág országai, 7.-8. évfolyam,

-Kirándulások, természetben végzett megfigyelések során élőlénycsoportok, fajok azonosítása határozókönyvek és mobilapplikációk segítségével

Fejlesztendő kompetencia területek: Digitális kompetencia területén-
Önálló információkeresés interneten (előadások készítése, újságszerkesztés).

A tanulás tanítása:  a pedagógusnak meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások

Gyomnövények az iskolakertben: a gyerekek 2 csoportra oszlanak, kiválasztanak bizonyos gyomnövényeket a kertből, amelyekről kiderítik a faj feletti rendszertani besorolásukat, a 2 csoport 2 különböző módszerrel: 1. növényhatározóval ill. az iNaturalist alkalmazással, kiderítik, hogy melyik őshonos növény ill. hogy egy-egy növény még milyen távoli országokban fordul még elő

Tanulmányi: digitális ismeretszerzés, határozó használat, információ rendszerezés, összehasonlítás, feldolgozás, új fogalmi ismeretek

Szocializációs: önbizalom e-térben, felfedező, kutató attitűd flow élménye, együttműködés, a világ kitágulása, más országokkal, népekkel való közösség érzése

Biológia, Életközösségek vizsgálata, 7.-8. évfolyam,

-Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek és típusainak vizsgálatokban történő azonosítása, az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás módjainak és példáinak elemzése.

-Az életközösségek rendszerként való értelmezése, a kölcsönhatások és hálózatok vizsgálatokban történő felismerése, ciklikus és előrehaladó változási folyamatok azonosítása.

-Az indikátorszervezetek jelentőségének megértése, felismerésük és alkalmazásuk a konkrét vizsgálatokban

Környezeti nevelés:  a tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.

Öko szemléletkialakítása: tanulóink környezettudatos magatartásának és környezetért felelős életvitelének kialakítása.

A tanulás tanítása:  a pedagógusnak meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások

Projekt munka az iskolakert gondozása során: Az iskolakert, mint életközösség vizsgálata és rendszerének szemléltetése prezentációban. A kert fizikai tulajdonságainak leírása, akár egy-egy évszakon keresztül tartó megfigyelések alapján fajmeghatározás, kutatás és leírás a fajok hálózatba rendeződésének elveiről, kert minősítése biodiverzitás szempontjából, ajánlások készítése a fenntarthatóság és fajgazdagság fejlesztésére

Tanulmányi: rendszerben való gondolkodás, összefüggés keresés, következtetés levonása megfigyelés alapján, kritikai szemléletmód, új fogalmak bevezetése, az ember, mint környezetet alakító tényező, általános kultúra fejlődése a fajok ismeretével, kutató munkára/adatszerzésre és rendszerezésre felkészítés

Szocializációs: érzékenyítés az etikus együttélésre, a természet bölcsességének megtapasztalása, ezáltal a természet tisztelete, csapatmunka

 

Környezetismeret, Életközösségek lakóhelyünk környezetében, 3.-4. évfolyam,

-Környezettudatos magatartás fejlesztése, táplálékláncok, életközösségek összetettségének megfigyelése, az ember felelősségének, szerepének megfigyelése

 

 

 

 

 

Környezeti nevelés : A bennünket körülvevő természeti, társadalmi környezet nagymértékben meghatározója munkánknak. A Dunakanyar és a Pilisi Bioszféra Rezervátum, Duna - Ipoly Nemzeti Park mozgásterünk szerves része, így a környezeti nevelés alapja. Célunk, hogy iskolánk környezeti nevelése során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.

Alapelvek, jövőkép: Célunk olyan emberek nevelése, akik a természeti és társadalmi környezet szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni, majd a természettel harmonikusan tudnak együtt élni...

Projekt munka: tápláléklánc fal/tabló kialakítása. 1. óra: Pilismarót földrajzi elhelyezkedésének tudatosítása, ennek alapján környezetünk jellemzőinek leírása, meghatározása, besorolása, jellemző állat és növény fajok összegyűjtése, képi illusztrálása (akár a gyereke színezhetik).Év közben: azokat a fajokat, amelyekkel az év során találkoztunk, felragasztjuk egy nagyobb falra/kartonra. Ezeket a fajokat belehelyezzük a saját táplálékláncukba szintén képekkel illusztrálva. Óra az emberi felelősségről: a táplálékláncokból kiveszünk egy-egy elemet és modellezzük a következményeket.

Tanulmányi: megfigyelés alapján adatgyűjtés, adatok szemléltetése, hosszú időn keresztül állandó észben tartás/koncentráció egy témára, feltételezés és hipotézis alkotás, hipotézis lemodellezése, feltételes gondolkodás, összefüggés keresés, rendszerben gondolkodás

Szocializációs: az ember meghatározó szerepe a környezetben, természetes életközösségek etikus életvitele, természet bölcsességének megtapasztalása és ezáltal a természet tisztelete

 

Magyar nyelv és irodalom, Hősök az irodalomban, 5.-6. osztály

-A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése, hősiesség fogalmának megértése

 

 

 

 

Alapelvek, jövőkép :Célunk olyan emberek nevelése, akik a természeti és társadalmi környezet szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni, majd a természettel harmonikusan tudnak együtt élni...

A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg!

Környezeti nevelés: Célunk, hogy iskolánk környezeti nevelése során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.

A tavaszi kertbe védő növényként bársonyvirágot, körömvirágot, fokhagymát, sarkantyúkát ültetnek, méhlegelőként pedig mézontófű és bíborhere vetése. Csapatokra osztva az osztály olyan műfajú és a rá jellemző műfaji követelményeknek megfelelő írást alkot maximum 1 oldal terjedelemben, amelynek szereplői ezek a növények vagy esetleg az ezekhez kapcsolódó élő hálózatok. Ezeket a műveket aztán meg is lehet versenyeztetni egymás között vagy dramatizálni is lehet.

Tanulmányi: hős fogalmának megismerése, alkotás szabályok és követelmények vezetésével, elvont gondolkodás, kreativitás, nyelvi kompetencia fejlődése, a nyelv, mint játékeszköz, irodalom szerepének, lényegének megtapasztalása

Szocializációs: hősiesség /altruizmus megtapasztalása példák alapján, csapatmunka, az ember elvont tevékenységek által emelkedik ki az állatvilágból, ilyen az irodalom, esztétikum és a humor pozitív életérzésének megtapasztalása

 


 

 

 

Beszámoló 2020. ősz

Webdesign